Bộ lập trình TM171PFE03

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M171 PERF. FLUSH 3 I/OS, MB & BACNET